Ερευνητικό Εργαστήριο Κατ' οίκον Νοσηλείας

Research Laboratory of Home Health Care

  Σας καλωσορίζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κατ’οίκον Νοσηλείας (ΕΕΚΟΝ) (Research Laboratory of Home Health Care). Το Εργαστήριο ανήκει στον Τομέα Κοινοτικής Νοσηλευτικής & Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Tο «Ερευνητικό Εργαστήριο Κατ’Οίκον Νοσηλείας» συνιστά ένα πρωτότυπο εγχείρημα, το οποίο εξυπηρετεί το σκοπό της επιστημονικής και λειτουργικής διασύνδεσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΠΑΔΑ με την κοινότητα, δηλαδή την παροχή υπηρεσιών υγείας και νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι, αποβλέπει στην οργάνωση εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών στον τομέα της κατ’οίκον νοσηλείας, και στοχεύει στην οργάνωση καινοτόμων προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης αλλά και στην παροχή υπηρεσιών ποιοτικής φροντίδας υγείας κατ’ οίκον, η οποία βασίζεται σε ενδείξεις.
Μελέτες τεκμηριώνουν ότι η κατ’οίκον νοσηλεία αποτελεί μια οικονομικά βιώσιμη επιλογή για τα συστήματα υγείας και επιπρόσθετα πληροί τους στόχους ποιότητας για τα συστήματα υγείας και συγκεκριμένα στόχους ασφάλειας (safety), αποτελεσματικότητας (effectiveness), ασθενο-κεντρικής φροντίδας (patient-centered), έγκαιρης παροχής των υπηρεσιών (timely), αποδοτικότητας (efficiency) και δικαιοσύνης (equitability).
Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, η αναγκαιότητα για την οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών κατ’οίκον νοσηλείας ως το κλειδί για τον έλεγχο του κόστους των συστημάτων υγείας και για την διασφάλιση της συνέχειας και ολοκλήρωσης της φροντίδας υγείας του πληθυσμού.
Εκφράζουμε την πεποίθηση ότι το ερευνητικό εργαστήριο με το ερευνητικό, εκπαιδευτικό και γενικότερο επιστημονικό έργο των μελών του καθώς και με την παροχή υπηρεσιών κατ’οίκον νοσηλείας θα καταστεί πόλος ανάπτυξης των υπηρεσιών κατ’οίκον νοσηλείας στη χώρα μας.
Η ιστοσελίδα του εργαστηρίου αποτελεί έναν οδηγό αναζήτησης για κάθε ενδιαφερόμενο, Ερευνητικούς φορείς, Ερευνητές, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Οργανισμούς, Φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα όπως και μη-Κερδοσκοπικού Τομέα, Πολίτες, Ασθενείς και Φροντιστές. Τα μέλη του διατηρώντας πολυδιάστατο, συνεχές και υψηλού επιπέδου έργο στο πεδίο της κοινοτικής νοσηλευτικής και της κατ’οίκον νοσηλευτικής φροντίδας διατηρούν την προσδοκία να ανταποκριθούν στα ερωτήματα, αιτήματα και ανάγκες κάθε ενδιαφερομένου.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ